Nhảy đến nội dung

Dự án

Chuẩn hoá hạ tầng dịch vụ ứng dụng dịch vụ

Venetian Macao - Standardized Services

ESB Messaging REST APIs

Thiết kế và thực hiện phát triển cho dự án Digital Marketing.

Thời gian thực hiện dự án: 06 Tháng, (12/2022 - 5/2023)

Xử lý sự kiện phức hợp thời gian thực - Real time Events Processing

Venetian Macao - Digital Marketing

ESB Event Processing Rule Engines

Triển khai dịch vụ xử lý sự kiện phức hợp thời gian thực.
Xây dựng bộ quy tắc xử lý các bài toán marketing, cross-sell/up-sell đối với mọi sự kiện (giao dịch) xuất hiện trong hệ thống.

Thời gian thực hiện dự án: 06 Tháng, (12/2022 - 5/2023)

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn