Nhảy đến nội dung

Dự án

Chuẩn hoá dịch vụ, xây dựng báo cáo quản trị tương tác thời gian thực

Binh Son Refinery - Operation KPIs Management

ESB BI-Self Services

Tích hợp các hệ thống cung cấp thông tin điều hành.
Xây dựng các báo cáo, dashboards quản trị.

Thời gian thực hiện dự án: 06 Tháng, (12/2022 - 5/2023)

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn