Nhảy đến nội dung

Tư vấn chiến lược

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm
và chuyên nghiệp hàng đầu

Dự án thực hiện

80+

Chuyên gia trong lĩnh vực
công nghệ

100+

Đội ngũ chuyên gia với
10 năm kinh nghiệm

10 năm

Lợi ích của dịch vụ tư vấn
chiến lược CNTT

Có được cái nhìn toàn cảnh về hiện trạng, mong muốn và tầm nhìn dài hạn về toàn thể nền tảng hệ thống CNTT.

Cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động: Hệ thống giải pháp phải đáp ứng và nâng cao hiệu quả hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

Tối ưu chi phí: cân bằng giữa chi phí và hiệu quả mang lại thông qua việc lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp.

Tối đa hoá khả năng cạnh tranh: Tận dụng nền tảng CNTT để tạo ra các sản phẩm dịch vụ đem lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Giảm thiểu rủi ro: Giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình, vận hành của doanh nghiệp thông qua việc quản lý và giám sát hiệu quả trên nền tảng hạ tầng CNTT.

Các chuyên gia của eNao sẽ tập trung nguồn lực thực hiện các bước:

Phân tích, đánh giá hiện trạng 01

 • Phân tích môi trường CNTT hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm hạ tầng, ứng dụng, quy trình và nhân lực.
 • Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nền tảng CNTT trong doanh nghiệp.
 • Phân tích tác động và hiệu quả trong việc áp dụng chiến lược CNTT phù hợp với tình hình thực tế, cũng như tầm nhìn trong tương lai của doanh nghiệp

Xác định mục tiêu 02

 • Làm việc với ban lãnh đạo doanh nghiệp để xác định các mục tiêu theo tầm nhìn bao gồm cả mục tiêu về kinh doanh cũng như về hạ tầng CNTT doanh và CNTT
 • Đảm bảo rằng các mục tiêu CNTT gắn kết một cách xuyên suốt và chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.
 • Đề xuất định hướng, phương pháp luận và xây dựng lộ trình theo giai đoạn cho các mục tiêu cụ thể

Xây dựng chiến lược phát triển 03

 • Xây dựng kế hoạch bám sát lộ trình và tầm nhìn của doanh nghiệp để đạt mục tiêu phù hợp

Thực thi chiến lược triển khai 04

 • Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai chiến lược CNTT, từ mức kiến trúc tổng thể cho đến việc lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp theo lộ trình.
 • Tham gia vào quá trình triển khai đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của giải pháp đáp ứng với các mục tiêu theo từng giai đoạn.

Quản lý và giám sát 05

 • Theo dõi chặt chẽ từng bước trong lộ trình chiến lược CNTT, đánh giá kết quả đầu ra, đề xuất và thực thi các điều chỉnh phù hợp.
 • Ánh xạ cụ thể hiệu quả của chiến lược CNTT theo từng giai đoạn và so sánh với mục tiêu đề ra

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn