Customer 360

Cung cấp

Cung cấp Data Modeling chuyên ngành tài chính.

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin khách hàng theo nhiều tiêu chí.

Một bức tranh tổng thể

Từ đầu đến cuối về hành trình và trải nghiệm của khách hàng

Dữ liệu định lượng

Cho phép các doanh nghiệp hiểu cách mỗi khách hàng đã tương tác với tổ chức của họ, thông qua các hành động, phản ứng hoặc giao dịch nhất định

Product Building

Campaign

Task list management

Smart Suggestion

Dashboard