Tại sao chọn chúng tôi

Cung cấp

Cung cấp nghiệp vụ chủ yếu, hay sử dụng tại quầy trên 1 hệ thống phần mềm.

Tìm kiếm thông tin

Thông tin tập chung dễ tìm kiếm, dễ sử dụng.

Giao diện

Giao diện dễ sử dụng, phù hợp với hành vi tác nghiệp của GDV.

Hiệu quả

Tăng hiệu quả, hiệu suất, giảm áp lực tác nghiệp cho GDV.

Thay đổi

Dễ dàng nâng cấp, bổ xung tính năng mới.

Các nghiệp vụ chính

Các nghiệp vụ chính (tiếp…)