360 – degree Customer profile

Cung cấp

Cung cấp Data Modeling chuyên ngành tài chính.

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin khách hàng theo nhiều tiêu chí.

Một bức tranh tổng thể

Từ đầu đến cuối về hành trình và trải nghiệm của khách hàng

Dữ liệu định lượng

Cho phép các doanh nghiệp hiểu cách mỗi khách hàng đã tương tác với tổ chức của họ, thông qua các hành động, phản ứng hoặc giao dịch nhất định

Phân loại khách hàng

Giúp các doanh nghiệp dễ dàng phân chia các tập khách hàng theo nhiều phân khúc đặc thù nhằm đáp ứng linh hoạt các bài toán marketing, bán thêm, bán chéo

Data Quality

Data Integration

Dashboard